موافق بودن = movâfeq budan sc=fa-Arab suomi > persia