موافق بودن = movâfeq budan sc=fa-Arab persiasta suomeksi