معادل بودن = mo\'âdel budan sc=fa-Arab persiasta suomeksi