مسیر انحرافی = masir-e enherâfi sc=fa-Arab suomi > persia