مدت اجاره = moddat-e ejâre sc=fa-Arab persiasta suomeksi