فلفل دلمه‌ای = felfel dolme-i sc=fa-Arab persiasta suomeksi