فقیر = faqir <!-- درویش = darviš noun --> persiasta suomeksi