فریب‌آمیز = farib-âmiz sc=fa-Arab persiasta suomeksi