صورت‌جلسه = surat-jalase sc=fa-Arab persiasta suomeksi