صورت‌جلسه = surat-jalase sc=fa-Arab suomi > persia