شکم دریدن = şekam daridan sc=fa-Arab persiasta suomeksi