شما کی هستید؟ = šomâ ki hastid? sc=fa-Arab suomi > persia