شلیک کردن = šellik kardan sc=fa-Arab suomi > persia