شرکت هواپیمایی = šerkat-e havâpeymâyi persiasta suomeksi