سفر کردن = safar kardan sc=fa-Arab persiasta suomeksi