سرد شدن = sard šodan sc=fa-Arab persiasta suomeksi