ساز زهی = sâz-e zehi sc=fa-Arab persiasta suomeksi