زمان persiasta suomeksi

زمان زود می گذرد sc=fa-Arab

  1. aika rientää

زمان‌سنج zamân-sanj sc=fa-Arab, تایمر tâymer sc=fa-Arab

  1. kello, ajastin

فضازمان fazâ-zamân

  1. aika-avaruus

زمان

  1. puhelias, suulas, suupaltti

  2. avosuinen, löyhäsuinen, hölösuinen

دیرند dirand sc=fa-Arab, دیر زمان dir-zamân sc=fa-Arab

  1. nykyinen, tämänhetkinen

  2. esittää, näyttää