زبان گنجشک = zabân-gonješk sc=fa-Arab persiasta suomeksi