رنجور شدن = ranjur šodan sc=fa-Arab suomi > persia