رنجور شدن = ranjur šodan sc=fa-Arab persiasta suomeksi