راستی persiasta suomeksi

همانا hamânâ sc=fa-Arab, هراینه har-âyene sc=fa-Arab bookish, به‌راستی be-râsti sc=fa-Arab, حقیقتاً haqiqatan sc=fa-Arab

  1. varmasti

راستی

  1. varmasti

راستی sc=Cyrl

  1. muuten