رابطه persiasta suomeksi

رابطه râbete sc=fa-Arab, ارتباط ertebât sc=fa-Arab

  1. yhteydenpito

رابطه râbete sc=fa-Arab

  1. yhteistyö

رابطه

  1. rakkaussuhde