ذخیره کردن = zaxire kardan sc=fa-Arab persiasta suomeksi