در هر حال = dar har hâl sc=fa-Arab persiasta suomeksi