در حسرت سوختن = dar hasrat suxtan sc=fa-Arab persiasta suomeksi