درست persiasta suomeksi

تعریب ta'reeb sc=fa-Arab, درست dorost sc=fa-Arab

  1. oikein, korrektisti

درست کردن dorost kardan sc=fa-Arab

  1. paikka

کامل kāmel sc=fa-Arab, فربود farbud sc=fa-Arab, درست dorost sc=fa-Arab

  1. paikata

صحیح sahih sc=fa-Arab, درست dorost sc=fa-Arab

  1. parantaa

درست dorost sc=fa-Arab

  1. parantua

  2. ihanteellinen, ideaalinen

پاپوش درست کردن pâpuš dorost kardan sc=fa-Arab, پاپوش دوختن pâpuš duxtan sc=fa-Arab

  1. ideaali ideaali-

درست dorost sc=fa-Arab

  1. ihanne, ideaali

درسته doroste sc=fa-Arab

  1. tosi- in compounds

درست

  1. oikea