درد کشیدن = dard kešidan sc=fa-Arab suomi > persia