درخواستن = darxâstan sc=fa-Arab persiasta suomeksi