خواهش می‌کنم = xâheš mi-konam sc=fa-Arab suomi > persia