خط میزان = xatt-e mizân sc=fa-Arab persiasta suomeksi