خاک و خل = xâk-o-xol sc=fa-Arab persiasta suomeksi