حرکت کردن = harekat kardan sc=fa-Arab persiasta suomeksi