حرکت کردن = harekat kardan sc=fa-Arab suomi > persia