جدول تناوبی = jadval-e tanâvobi persiasta suomeksi