تیر و کمان = tir-o-kamân sc=fa-Arab persiasta suomeksi