تیراندازی کردن = tirandâzi kardan sc=fa-Arab suomi > persia