تف کردن = tof kardan sc=fa-Arab persiasta suomeksi