تره فرنگی = tare-farangi sc=fa-Arab suomi > persia