تره فرنگی = tare-farangi sc=fa-Arab persiasta suomeksi