بی‌حال شدن = bi-hâl šodan sc=fa-Arab persiasta suomeksi