به قلاب وصل كردن = beh qollâb vasl kardan suomi > persia