به قلاب انداختن = beh qollâb andâkhtan suomi > persia