به باد انتقاد گرفتن = be bâd-e enteqâd gereftan sc=fa-Arab persiasta suomeksi