بفرمایید = befarmâid sc=fa-Arab persiasta suomeksi