برای همیشه = barâ-ye hamiše sc=fa-Arab persiasta suomeksi