برای این‌که = barâye inke sc=fa-Arab persiasta suomeksi