ازدواج کردن = ezdevâj kardan sc=fa-Arab persiasta suomeksi