اداره کردن = edâre kardan sc=fa-Arab persiasta suomeksi