اداره پست = edâre-ye post sc=fa-Arab suomi > persia