اجاره‌نامه = ejâre-nâme sc=fa-Arab persiasta suomeksi