آسیب‌شناسی = âsib-šenâsi sc=fa-Arab suomi > persia