hyppig norjasta suomeksi

ofte, hyppig

  1. usein