exceptio latinasta suomeksi

exceptio

  1. poikkeus