σταυροκοπιέμαι kreikka > suomi

σταυροκοπιέμαι

  1. ristetä